22.5.2018
Odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v roku 2018 pripravil pre žiadateľov 3 informačné semináre v Bratislave 04. júna 2018, Banskej Bystrici 05. júna 2018 a Košiciach 06. júna 2018. V prípade Vášho záujmu stačí kompletne vyplniť záväznú prihlášku s uvedením mesta, v ktorom sa informačného seminára...
18.5.2018
Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu (ďalej len „štatút“) v súlade s § 5 ods. 10 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spolu so vzorom štatútu Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje aj odporúčania pre predsedov výborov (prednostov okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov), ktoré je možné zakotviť do...
10.5.2018
Dňa 09. mája 2018 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „štatút“) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení...
7.5.2018
Generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky Ivan Ivančin navštívil v dňoch 26. - 27. apríla 2018 okresy Košice - okolie, Bardejov a Medzilaborce, kde s predstaviteľmi okresných úradov prerokoval stav prác a ďalšie kroky pri vypracovaní akčných plánov ich rozvoja. Spolu s pracovníkmi odboru stratégie a metodiky Janou Kolesárovou a Romanom Havlíčkom informoval predstaviteľov miestnej štátnej správy a členov spracovateľských...
4.5.2018
Moderný subjekt s úzkou väzbou na prax – k transformácii Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove na regionálne centrum vzdelávania, ktoré bude promptne reagovať na aktuálnu potrebu trhu práce v oblastiach vodárenstva, strojárstva a automotiv, najmä rozšírením vzdelania a zručností absolventov školy, ale aj formou akreditovaných vzdelávacích programov či celoživotného vzdelávania – výrazne prispeje regionálny príspevok štátu vo výške 140 458 eur....