Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
17.8.2018
Úrad vlády SR poskytol regionálny príspevok v rámci podpory najmenej rozvinutým okresom vo výške 140 000 eur na vytvorenie obecného podniku obci Rejdová, zameranom na šitie krojov a jeho súčastí pre celý región. Miestne krajčírky budú zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmetov s folklórnou tematikou. Obec Rejdová je rázovitou gemerskou obcou s hlbokou tradíciou nielen v ľudovej architektúre, ale aj vo zvykoch, tradíciách,...
9.8.2018
Dňa 7. augusta 2018 vstúpila do platnosti Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“) podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). Oprávnené subjekty majú podľa zákona do schválenia ročných priorít vládou SR podľa § 4a ods. 1 zákona naďalej možnosť predkladať žiadosť...
7.8.2018
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vydáva Metodiku prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). V zmysle § 4a ods. 4 zákona „okresný úrad je povinný pri tvorbe návrhu ročných priorít postupovať podľa metodiky vydanej a schválenej úradom...
31.7.2018
Sekcia regionálneho rozvoja vydáva usmernenie k príprave návrhov dodatkov akčných plánov najmenej rozvinutých okresov s cieľom zjednotiť formu a spôsob ich predkladania Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Usmernenie obsahuje všeobecné pripomienky sekcie regionálneho rozvoja k úprave Akčných plánov, ktoré boli predložené na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 25.7.2018 a vzor Návrhu dodatku Akčného plánu, ktorý obsahuje niekoľko...