1.6.2018
Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2,...
30.5.2018
Pozvánka na odborný seminár k príprave a realizácii verejného obstarávania pri projektoch PO 6 Operačného programu ľudské zdroje.
30.5.2018
Seminár k štátnej a minimálnej pomoci.
29.5.2018
V dňoch 23. a 24. mája 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a Košiciach metodicko-koordinačné stretnutia s prednostami a pracovníkmi okresných úradov 18 najmenej rozvinutých okresov s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri tvorbe Štatútu výborov pre rozvoj okresu. Vzor Štatútu je zverejnený na webovej stránke úradu vlády...
22.5.2018
Odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v roku 2018 pripravil pre žiadateľov 3 informačné semináre v Bratislave 04. júna 2018, Banskej Bystrici 05. júna 2018 a Košiciach 06. júna 2018. V prípade Vášho záujmu stačí kompletne vyplniť záväznú prihlášku s uvedením mesta, v ktorom sa informačného seminára...