9.8.2018
Dňa 7. augusta 2018 vstúpila do platnosti Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“) podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). Oprávnené subjekty majú podľa zákona do schválenia ročných priorít vládou SR podľa § 4a ods. 1 zákona naďalej možnosť predkladať žiadosť...
7.8.2018
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vydáva Metodiku prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). V zmysle § 4a ods. 4 zákona „okresný úrad je povinný pri tvorbe návrhu ročných priorít postupovať podľa metodiky vydanej a schválenej úradom...
31.7.2018
Sekcia regionálneho rozvoja vydáva usmernenie k príprave návrhov dodatkov akčných plánov najmenej rozvinutých okresov s cieľom zjednotiť formu a spôsob ich predkladania Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Usmernenie obsahuje všeobecné pripomienky sekcie regionálneho rozvoja k úprave Akčných plánov, ktoré boli predložené na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 25.7.2018 a vzor Návrhu dodatku Akčného plánu, ktorý obsahuje niekoľko...
18.7.2018
V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur. Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej kanalizačnej prípojky pre obecný podnik v obci Ihľany, okres Kežmarok, a to v sume 120 800 eur, na rekonštrukciu haly a nákup...
4.7.2018
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov. Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu...