hlavná stránka → žiadosť o grant 
Dotácie ÚV SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Poučenie k výpĺňaniu

poučenieprogramžiadosťpopis projektuštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtupredchádzajúce dotáciepovinné náležitostiosobitné náležitostinahratie súborovkontrola

Elektronický registračný formulár sa skladá z dvoch častí:

I. časť - povinné náležitosti žiadosti:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2012
2. Popis projektu
3. Štrukturovaný rozpočet projektu
4. Komentár k štruktúrovanému rozpočtu
5. Čestné vyhlásenie (generuje sa automaticky a zobrazuje sa až pri tlači elektronického formulára)

II. časť - ostatné povinné náležitosti žiadosti:
1. Rôzne formuláre ostatných osobitných náležitostí podľa špecifík jednotlivých podprogramov.

Čo je potrebné urobiť pred vyplnením elektronického registračného formulára?


1. Je potrebné podrobne sa oboznámiť s predpismi poskytovateľa upravujúcimi poskytovanie dotácií. Sú to zákon o poskytovaní dotácií, vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí, vzory žiadosti, popisu projektu a štruktúrovaného rozpočtu projektu, komentáru k štruktúrovanému rozpočtu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti a výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre príslušný program a podprogram dotačného systému. Všetky dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle úradu vlády www.vicepremier.sk. Je dôležité, aby ste sa pred podávaním žiadosti uistili, že ste oprávneným žiadateľom o dotáciu, že projekt zodpovedá charakteru programu a máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty.

2. Treba si pripraviť nasledujúce doklady:
  • doklad o právnej subjektivite, ktorým môžu byť stanovy občianskeho združenia, výpis z Obchodného registra, Živnostenský list, zriaďovacia listina a pod.
  • potvrdenie z príslušného registra alebo od zriaďovateľa nie staršie ako tri mesiace potvrdzujúce právnu subjektivitu
  • doklad o zriadení účtu žiadateľa, t.j. kópiu zmluvy s bankou alebo potvrdenie banky o vedení účtu, ktoré znie na meno žiadateľa dotácie
  • popis projektu
  • štruktúrovaný rozpočet projektu a
  • komentár k štruktúrovanému rozpočtu
3. Pozorne si prečítajte Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického registračného formulára žiadosti prípadne si ho vytlačte.

Upozorňujeme žiadateľov, že niektoré vyplnené údaje sa vo vytlačenej verzii žiadosti nenachádzajú. Tieto údaje slúžia ako štatistické resp. triediace kritérium. Údaje je však potrebné vyplniť.

Po vyplnení a elektronickom odoslaní elektronického registračného formulára je potrebné si tento formulár vytlačiť, podpísať štatutárnym orgánom žiadateľa, priložiť k nemu všetky náležitosti určené zákonom a vyhláškou a zaslať na adresu Úradu vlády SR.


 © aSc 2005-2020