Aktuálne informácie ohľadom implementácie operačného programu Ľudské zdroje

Základné informácie sú dostupné na: www.minv.sk/?OPLZ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY:

1. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 150 obciach. Ďalšia uzávierka 14.07.2017

2. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 1043 obciach (bez 150). Ďalšia uzávierka 14.07.2017

3. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 125 obciach. Ďalšia uzávierka 5.10.2017

4. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 1043 obciach (bez 125) a MNO. Ďalšia uzávierka 5.10.2017

5. prístup k pitnej vode (vodovod, studňa, čistička) v 1043 obciach. Ďalšia uzávierka 14.09.2017

6. odpadové hospodárstvo (stojiská, zberné dvory, sanácia) v 1043 obciach. Ďalšia uzávierka 14.08.2017. Navýšená alokáciu o 5 mil. euro.

7. miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v 1043 obciach, uzávierka bola 14.06.2017, momentálne prebieha posudzovanie žiadostí


PRIPRAVOVANÉ:

1. Zlepšené formy bývania. Návrh výzvy je hotový, pripravuje sa test štátnej pomoci v spolupráci s MPSVaR a PMÚ.

2. Mentoring, tútoring, štipendiá. Plánujeme vyhlásiť na jeseň 2017.


NÁRODNÉ PROJEKTY:

1. Terénna sociálna práca v 150 obciach (rozhodnutia podpísané vo februári 2017, prijímateľ: ÚSVRK)

2.  Komunitné centrá v 150 obciach (rozhodnutia podpísané vo februári 2017, prijímateľ: ÚSVRK)

3. Podpora pri vysporiadavaní pozemkov (vyhlásené vyzvanie v apríli 2017, budúci prijímateľ: ÚSVRK)

4. Monitorovania a hodnotenie politík (vyhlásené vyzvanie v apríli 2017, budúci prijímateľ: ÚSVRK)

5. Predprimárne vzdelávanie (plánujeme vyhlásiť v auguste 2017, budúci prijímateľ: ÚSVRK)

6. Zdravé Komunity (vyzvanie vyhlásené v júni 2017)