Členovia vlády SR na včerajšom rokovaní vlády vzali na vedomie Informáciu o stave podpory najmenej rozvinutých okresov (NRO) ako jednej z najzásadnejších priorít vlády

Informácia obsahuje vyhodnotenie súčasného stavu, upozorňuje na potrebu urýchlenia realizácie úloh z uznesení vlády k akčným plánom pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a navrhuje riešenia vo forme koordinovaných aktivít v jednotlivých tematických okruhoch. Najmenej rozvinuté okresy začali realizovať vládou schválené akčné plány, vo väčšine prípadov však kvôli oneskorenému vyplácaniu regionálneho príspevku narážajú na neexistenciu technickej podpory z rozvojových centier a nedostatočné zvýhodnenie vo výzvach EŠIF.
 
Vláda SR uložila splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov  predkladať vláde  SR informáciu o stave plnenia akčných plánov vždy dvoch najmenej rozvinutých okresov priebežne v týždňových až dvojtýždňových intervaloch.  Príslušným rezortom ukladá poskytovať splnomocnencovi súčinnosť pri implementácii akčných plánov  na podporu najmenej rozvinutých okresov.