Disponibilné prostriedky na úrovni prioritných oblastí akčného plánu

V zmysle Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu oznamujeme výšku disponibilných finančných prostriedkov v členení na prioritné oblasti v súlade s akčnými plánmi rozvoja najmenej rozvinutých okresov.

Disponibilné prostriedky