Dobré správy z Ministerstva životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, naplánovalo v rámci zverejneného Harmonogramu výziev na rok 2017 samostatnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov pre najmenej rozvinuté okresy.

Okrem toho ministerstvo akceptovalo návrh splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a táto výzva nebude pre najmenej rozvinuté okresy časovo obmedzená, čo znamená, že platí až do vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. Veríme, že tieto finančné prostriedky pomôžu k podpore zlepšenia stavu životného prostredia v oblasti nakladania s odpadmi.