Koordinačné stretnutie v Kežmarku

V dňoch 25. – 26. mája 2016 Splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy navštívil Kežmarok. S členmi Kežmarskej rozvojovej rady rokoval o stave implementácie akčného plánu a zaujímal sa o aktivity súvisiace s prípravou projektového centra. Následne sa stretol s  Mgr. Annou Jurgovianovou - zriaďovateľkou Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá mu predstavila činnosť školy, profily vzdelávania a hovorili aj o možnosti spolupráce. V popoludňajších hodinách sa splnomocnenec  zúčastnil koordinačného stretnutia k pilotnému projektu MŠVVaŠ SR, zameranému na diagnostiku a rediagnostiku detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.