Koreňové čistiarne odpadových vôd a pitná voda pre malé obce v okrese Rimavská Sobota

Paralelne s prebiehajúcimi stretnutiami splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov na juhu Slovenska členovia expertnej skupiny Katarína Smatanová a Juraj Zamkovský iniciovali verejné stretnutie s obyvateľmi obcí v okrese Rimavská Sobota, v ktorých je plánovaný pilotný projekt štyroch koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené miestnymi obecnými podnikmi.

Počas stretnutia v obci Rakytník, v utorok 3. októbra, Juraj Zamkovský vysvetlil obyvateľom a starostom všetky podrobnosti projektu a budúceho fungovania čistiarní s cieľom overiť ich záujem o zapojenie sa do projektu. S novým centrálnym vodovodným a kanalizačným systémom totiž vznikajú pre domácnosti určité, aj keď minimálne, finančné náklady. Pre väčšinu domácností je kľúčové sa na tieto nové náklady dostatočne pripraviť.

Projekty výstavby koreňových čistiarní sú súčasťou pilotovania komplexných prístupov rozvoja týchto obcí, koordinovaných Katarínou Smatanovou. Mali by zvýšiť kvalitu života v obci a zároveň poskytnúť pracovné príležitosti pre ich obyvateľov s nízkymi pracovnými zručnosťami.

Myšlienku projektu svojou aktívnou účasťou na stretnutí podporil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý aktivity Akčného plánu rozvoja okresu vidí ako jedinečnú príležitosť pomôcť k lepšej integrácií Rómov, ktorí sú v okrese Rimavská Sobota stále nedostatočne inštitucionálne zastúpení.

Fotogaléria