Medzinárodná konferencia „Knowledge and best practice transfer for under-developed regions in Europe“

V dňoch 20. – 21. septembra 2016 sa vo Veľkej Lomnici uskutočnila medzinárodná konferencia „Knowledge and best practice transfer for under-developed regions in Europe“ realizovaná v rámci projektu - RegPol2, podporeného Európskou komisiou, nad ktorým prebral záštitu splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre najmenej rozvinuté regióny p. Anton Marcinčin.

SPECTRA Centrum excelencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave už tretí rok úspešne realizuje tento medzinárodný projekt zameraný na výskum a výmenu skúsenosti v oblasti periférnych – málo rozvinutých regiónov Európy a ich vzťahy na rozvinuté oblasti  tzn. póly rastu. 16 mladých výskumníkov pod vedením špičkových odborníkov zo 7 európskych krajín realizujú výskum v špecifických regiónoch Európy a ich výsledky sa využijú pre definovanie vhodných politík a nástrojov podpory rastu nerozvinutých regiónov.

V auguste 2015 vláda SR schválila zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, na základe ktorého miestne samosprávy a významní lokálni partneri v spolupráci s dotknutými ministerstvami, externými experti z rôznych oblastí, a pod vedením splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy p. Antona Marcinčina vytvorili 12 Akčných plánov definujúcich opatrenia vedúce k tvorbe pracovných miest a riešeniu problémov v týchto regiónoch.  Vo februári 2016 schválila vláda SR prvý Akčný plán pre okres Kežmarok, a v súčasnosti sú schválené všetky akčné plány pre všetkých 12 najmenej rozvinutých okresov v SR.

Aby nezostalo len pri plánoch a navrhnuté opatrenia priniesli svoje ovocie vo forme nových pracovných miest a riešenia akútnych problémov v okresoch je kľúčová aktívna spolupráca a angažovanie miestnych samospráv a významných lokálnych aktérov, podporené prácou expertov a medzinárodnou spoluprácou a výmenou skúseností z rôznych európskych regiónov. Sme na začiatku 5 ročného procesu implementácie Akčných plánov a úspech ich implementácie tiež záleží od schopnosti reagovať na lokálne potreby prostredníctvom inovatívnych riešení, čo je hlavnou úlohou vedecko-výskumných aktivít s priamou väzbou na prax a praktické využitie.

Preto je dôležité, že jedno z hlavných podujatí európskeho vedeckého projektu RegPol2 sa uskutočňuje priamo v okrese Kežmarok, ktorý ako prvý implementuje akčný plán za aktívnej účasti i miestnej samosprávy. Sme na začiatku realizácie Akčného plánu pre okres Kežmarok, vďaka čomu je možné preniesť poznatky a skúsenosti s realizovaného výskumu, ako i praktických zahraničných skúseností do realizácie akčného plánu, a tým podporiť úspešné naplnenie jeho cieľov.