Návšteva splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov v OECD

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívil dňa 5. októbra 2016 OECD za účelom prediskutovania spolupráce s Direktoriátom OECD pre verejnú správu a územný rozvoj. Návšteva sa uskutočnila v nadväznosti na návrh OECD predložený ministrovi financií SR pri príležitosti bilaterálneho rokovania s generálnym tajomníkom OECD. Návrh bol vypracovaný s cieľom ponúknuť SR spoluprácu na znižovaní regionálnych rozdielov na Slovensku. Zámer OECD korešponduje so závermi ostatného Ekonomického prehľadu OECD o SR vydaného v roku 2014 a napomáha v implementácii odporúčaní pre SR v oblasti regionálneho rozvoja.

Splnomocnenec vlády SR bol sprevádzaný riaditeľkou odboru spolupráce v regionálnom rozvoji MDVRR SR Evou Zelizňakovou. OECD bola zastúpená riaditeľom sekcie politík regionálneho rozvoja J.O. Martinsom a jeho tímom. OECD ponúklo SR vypracovanie tzv. Multi-level governance Review so zameraním na politiky znižujúce regionálne rozdiely a rozvoj zaostávajúcich regiónov. Počas návštevy zástupcovia OECD predstavili svoju prácu na obdobných prehľadoch vypracovaných pre iné krajiny, prístupy a metódy vrátane dostupných dát, hlavné ciele pri príprave štúdie a možné spôsoby spolupráce. Splnomocnenec vlády SR predstavil zákon na podporu najmenej rozvinutých regiónov, prípravu akčných plánov vo vybraných okresoch a aktuálnu situáciu a plány s ich implementáciou. Diskusia bola vedená smerom k veľmi praktickej spolupráci s OECD, ktorá by začala školeniami tímu odborníkov a zainteresovaných na akčných plánoch na Slovensku. Spolupráca bola zahájená s podporou Stálej misie SR pri OECD a MZVaEZ SR z obálky spoločných projektov SR s OECD pre rok 2016.

Fotogaléria