Rakúske skúsenosti s vegetačnými čistiarňami vôd môžu pomôcť malým obciam na Slovensku

Dňa 23.8.20117 sa z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov uskutočnila na pôde Univerzity prírodných zdrojov vo Viedni (Universität für Bodenkultur) prezentácia k téme využívania vegetačných čistiarní odpadových vôd (VČOV) a praktických skúseností z ich prevádzky v Rakúsku.

Prezentáciu viedol Dr. Günter Langergraber, zástupca vedúceho Ústavu zdravotného inžinierstva, vodného hospodárstva a ochrany vôd. Medzi účastníkmi boli okrem splnomocnenca, starostov obcí Radnovce a Rakytník v okrese Rimavská Sobota a expertov na oblasť VČOV aj predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR na čele so štátnym tajomníkom MŽP pánom Norbertom Kurillom. V prezentácii vysvetlil Dr. Langergraber okrem vývoja a najnovších trendov v tejto oblasti aj legislatívno-technické podmienky prevádzkovania VČOV v Rakúsku. Na nasledujúcej návšteve VČOV v okrese Sankt Pölten-okolie mali účastníci možnosť oboznámiť sa s detailmi prevádzky VČOV. Predovšetkým starostovia obcí sa zaujímali o podrobnosti súvisiace s výstavbou a ekonomikou prevádzky VČOV. Ako bolo spomenuté v diskusii a prezentácii, VČOV predstavujú vhodnú alternatívu predovšetkým pre malé obce najmä pre nízke prevádzkové náklady a možnosť zapojenia nezamestnaných do výstavby. Skupina expertov v súčasnosti pripravuje štúdiu pre vybrané obce v okrese Rimavská Sobota, ktorej výsledkom by mali byť odporúčania pre možné využitie VČOV aj na Slovensku. Táto štúdia by mala byť zverejnená v októbri 2017.


Prezentácia - (anglický jazyk)

Fotogaléria