Aktuality

3.8.2017
Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania,...
3.8.2017
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov je členom medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou Karpatských bukových pralesov, zaradených do svetového dedičstva UNESCO. Skupinu zároveň tvoria zástupcovia rezortov zahraničných vecí a európskych záležitostí, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, financií, a ďalších relevantných inštitúcií. Na 2. zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré...
3.8.2017
Splnomocnenec vlády pre podporu NRO sa zúčastnil besedy na tému regionálneho rozvoja v živom vysielaní Rádia Regina Stred. Spolu s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze Štefanom Kiššom diskutovali predovšetkým o dôležitosti infraštruktúry pre rozvoj regiónov. V širšom ponímaní splnomocnenec označil za dôležité predovšetkým rozvojové centrá, podporu pôdohospodárstva a malých a stredných podnikov. V rámci napĺňania akčných plánov spomenul aktuálne...
28.7.2017
Splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy navštívil Bardejov, Sninu a Medzilaborce, ktoré budú zaradené do zoznamu a programu pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) od 1. januára 2018. Cieľom bolo predstaviť tento vládny program a oboznámiť zástupcov regiónu s tvorbou akčného plánu. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí, zástupcovia miestnych akčných skupín, úradu práce ako aj podnikatelia z regiónu. Ďakujeme VÚC Prešov za pomoc s organizáciu týchto...
Slovensko
19.7.2017
AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY: 1. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 150 obciach. Ďalšia uzávierka 14.07.2017 2. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 1043 obciach (bez 150). Ďalšia uzávierka 14.07.2017 3. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 125 obciach. Ďalšia uzávierka 5.10.2017 4. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 1043 obciach (bez 125) a MNO. Ďalšia uzávierka 5.10.2017 5. prístup k pitnej vode...
19.7.2017
Máme za sebou prvé stretnutie pracovnej skupiny na tvorbu Akčného plánu pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica. Spolu s expertmi na túto oblasť sme navštívili aj obec Kechnec. Spolupráca na tvorbe akčného plánu sa teda začína dnešným dňom. Tešíme sa na podobné stretnutie v mestách Bardejov, Snina a Medzilaborce, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Ďakujeme VÚC Košice za pomoc pri organizácií a všetkým ktorí sa zúčastnili!
19.7.2017
Stretnutia sa budú konať v uvedených okresných mestách od 25. do 27. júla 2017. Záujemcovia, ktorí by mali záujem participovať na tvorbe týchto dokumentov sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese nro@vlada.gov.sk
Banská Štiavnica
15.6.2017
Stretnutia sa zúčastnila aj členka expertného tímu Splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých regiónov zodpovedná za cestovný ruch Iveta Niňajová. Témou historicky prvého medzisektorového pracovného stretnutia bolo hľadanie možností trvaloudržateľného rozvoja geoparkov prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu na daných územiach. Aj pre to boli na stretnutí prítomné oblastné organizácie cestovného ruchu ako oficiálne autority pre rozvoj cestovného ruchu...
12.6.2017
Minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívili Rožňavu, ktorá je jedným z 12 regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti. Zhodli sa na potrebe podpory projektov, ktorá bude smerovať na zlepšenie životného prostredia a života ľudí, a to výstavbou kanalizácií, čistiarní odpadových vôd alebo budovaním efektívneho odpadového hospodárstva. Rezort životného prostredia plánuje na...