Aktuality

3.10.2017
Paralelne s prebiehajúcimi stretnutiami splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov na juhu Slovenska členovia expertnej skupiny Katarína Smatanová a Juraj Zamkovský iniciovali verejné stretnutie s obyvateľmi obcí v okrese Rimavská Sobota, v ktorých je plánovaný pilotný projekt štyroch koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené miestnymi obecnými podnikmi. Počas stretnutia v obci Rakytník, v utorok 3. októbra, Juraj Zamkovský...
Slovensko
2.10.2017
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR....
Rok po schválení akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov, v dňoch 19. – 21. septembra prebehli v okresoch Trebišov, Sobrance, Vranov nad Topľou, Svidník, Sabinov a Kežmarok  stretnutia splnomocnenca vlády pre podporu NRO s miestnymi aktérmi. V navštívených okresoch východného Slovenska je najväčší záujem o podporu projektov v oblasti školstva, priemyslu, poľnohospodárstva a cestovného ruchu. V okrese Trebišov Štefan Chudoba pozitívne zhodnotil...
Fiľakovo
26.9.2017
Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec je iniciátorom a hlavným partnerom projektu „Európska sieť pre podnikanie sociálnej integrácie: sociálne začlenenie a rozvoj vidieckych regiónov pre lepšiu európsku budúcnosť“ (Ensie), ktorého cieľom je vytvorenie medzinárodnej siete združujúcej samosprávy, inštitúcie, mimovládne organizácie, vzdelávacie a výskumné organizácie a odborníkov pre zdieľanie poznatkov v oblasti podnikov sociálnej integrácie. 22. septembra  2017 ...
26.9.2017
Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku sú Úradom vlády SR predkladané Protimonopolnému úradu SR ako koordinátorovi pomoci. Ten posudzuje, či sa na ne uplatňujú pravidlá štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci a ak áno, či sú splnené podmienky poskytnutia pomoci. Protimonopolný úrad SR pre žiadateľov pripravil Pomôcku k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc, ktorú sme zverejnili v sekcii...
Po septembrových stretnutiach k akčným plánom v najmenej rozvinutých okresoch na východnom Slovensku pokračuje splnomocnenec vlády pre podporu NRO v októbri stretnutiami s rozvojovými radami, žiadateľmi o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcami samospráv, miestnymi podnikateľmi, predstaviteľmi Centier podpory regionálneho rozvoja, MAS a ďalšími subjektmi v okresoch: Veľký Krtíš Lučenec Poltár Rimavská Sobota Revúca Cieľom stretnutí, ktoré sa budú...
Rok po schválení akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin inicioval sériu stretnutí v okresoch s cieľom bilancovať a urýchliť plnenie akčných plánov v tomto a nasledujúcom roku. Podľa splnomocnenca vlády „okresy vysoko hodnotia možnosti, ktoré im poskytuje zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, zároveň však veľmi konštruktívne žiadajú o prijatie ďalších krokov potrebných na zvrátenie...
Slovensko
18.9.2017
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov iniciuje v druhej polovici septembra a v mesiaci október 2017 regionálne stretnutia so širokou základňou žiadateľov o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcov samosprávy, podnikateľov, predstaviteľov Centier podpory regionálneho rozvoja či Regionálnych rozvojových agentúr, ako aj skupiny expertov, podieľajúcich sa na realizácii akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Témami stretnutí bude...
15.9.2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch. Semináre sa uskutočnia 3. októbra v Lučenci a 4. októbra v Prešove. Pozvánka na seminár v Lučenci Pozvánka na seminár v Prešove
15.9.2017
Máme za sebou ďalšie zasadnutie správnej rady Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n.o. (KEPLA), ktorá vznikla ako aktivita 12.1 akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. Počas zasadnutia 5. septembra 2017 v Kežmarku bol predstavený nový stavebný učiteľ pre Krížovú Ves a bolo rozdiskutované fungovanie systému prestupného bývania v obci. Celkovo sa tento systém bude skladať z nasledovných častí: Nájomné byty nižšieho štandardu v bytovom dome s...