Aktuality

13.9.2017
Realizácia akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov do veľkej miery závisí od efektívneho fungovania okresných rozvojových centier. Máme okresy s funkčným centrom, ale aj okresy, kde sa centrum len formuje a aktivity viaznu. Preto splnomocnenec vlády požiadal svojich kolegov o vypracovanie úvodného textu k diskusii o tom, ako urýchliť naštartovanie fungovania rozvojových centier. V texte sa konštatuje, že problémom je vysoká administratívna náročnosť,...
Slovensko
13.9.2017
Európska komisia vyzýva organizácie poskytujúce podporu malým a stredným podnikom, poskytovateľov ekologických riešení či riešení v obehovej ekonomike a miestnych aktérov v krajinách Európskej únie, aby sa zapojili do pilotného projektu, týkajúceho sa podpory malých a stredných podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo. Podpora sa týka: budovania kapacít v malých a stredných podnikoch podpory poskytovateľov riešení v obehovej ekonomike a tiež podpory...
Bratislava
12.9.2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch SR. Cieľ opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali o tom podpredseda vlády Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter...
Bardejov
6.9.2017
Okres Bardejov sa začína pripravovať na zaradenie do schémy najmenej rozvinutých okresov. Charakterizuje ho veľká segregácia rómskych komunít - ako priestorová, tak aj sociálna. Opatrenia akčného plánu by sa preto mali sústrediť najmä na postupné prekonávanie tohoto stavu. Nemali by priniesť len rýchlo viditeľné výsledky, ale predovšetkým predchádzať zvyšovaniu napätia a zhoršovaniu situácie do budúcnosti. V okrese je už dobrou skúsenosťou fungovanie...
Rakúsko
25.8.2017
Dňa 23.8.20117 sa z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov uskutočnila na pôde Univerzity prírodných zdrojov vo Viedni (Universität für Bodenkultur) prezentácia k téme využívania vegetačných čistiarní odpadových vôd (VČOV) a praktických skúseností z ich prevádzky v Rakúsku. Prezentáciu viedol Dr. Günter Langergraber, zástupca vedúceho Ústavu zdravotného inžinierstva, vodného hospodárstva a ochrany vôd. Medzi účastníkmi...
23.8.2017
Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Postup pri predkladaní žiadostí upravuje Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja a Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie...
Banská Bystrica
22.8.2017
Sekcia regionálneho rozvoja zorganizovala školenie pre zamestnancov centier podpory regionálneho rozvoja na tému „Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku“, ktorú vydal Úrad vlády SR s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania. V rámci druhej časti školenia Informačno-poradenské centrum informovalo o...
Bardejov
11.8.2017
Okres Bardejov, ako jeden z "nových" najmenej rozvinutých okresov, spolu s expertmi Splnomocnenca vlády pre podporu NRO intenzívne pracuje na príprave svojho Akčného plánu. Zástupcovia OZ Different, OZ Bašta, Komunitnej nadácie Bardejov, OZ Náš Bardejov, OZ Vita in suburbium, Združenia na záchranu Zborovského hradu, či Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa venujú rozvíjaniu komunitných aktivít, občianskej spoločnosti ale aj kultúrno-vzdelávacím...
Bratislava
10.8.2017
Jeho cieľom bolo informovať o pravidlách štátnej pomoci v súvislosti s realizáciou Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Seminára, počas ktorého došlo k užitočnej obojstrannej výmene informácií a hľadaniu konštruktívneho konsenzu v oblasti štátnej pomoci, sa zúčastnilo takmer 60 záujemcov. Odprezentované príspevky zo seminára zverejňujeme so súhlasom Protimonopolného úradu.
Bratislava
10.8.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, naplánovalo v rámci zverejneného Harmonogramu výziev na rok 2017 samostatnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov pre najmenej rozvinuté okresy. Okrem toho...