Pracovný výjazd expertnej skupiny do okresu Veľký Krtíš

Výjazd expertnej skupiny do Veľkého Krtíša pozostával z pracovného stretnutia so zástupcami okresnej rozvojovej rady zapojených do príprav Akčného plánu. V okrese sa zozbierali najmä projekty týkajúce sa rozvoju vinárstva aj v nadväznosti na cestovný ruch, strojárstva, previazania školstva na podniky, kultúry a aktivít zvyšujúcich aktivitu okresu. Absentovali projekty cielené na problematiku marginalizovaných rómskych komunít, taktiež zatiaľ slabý záujem obcí o sociálne/ obecné podniky. Najbližšie informačné stretnutia sa budú týkať aktivizovania dlhodobo nezamestnaných pre potreby zapojenia tejto skupiny obyvateľov do projektov medzitrhu práce a  oblasti sociálneho podnikania.