Príprava pilotného projektu zapojenia kultúrneho dedičstva - spolupráca Pamiatkový úrad SR

Príprava pilotného projektu zapojenia kultúrneho dedičstva - spolupráca Pamiatkový úrad SR

Oblasť pamiatkovej obnovy ponúka viaceré možnosti využitia pracovnej sily dlhodobo nezamestnaných.

Po pozitívnych skúsenostiach s projektom Obnovy hradov prostredníctvom nezamestnaných, ktorá však do veľkej miery vyžaduje aj profesionálne a vysokošpecializované pracovné zručnosti a veľmi opatrný prístup, hľadáme spôsoby, ako uplatniť stále veľký potenciál aj nízko-kvalifikovanej práce.

Riešením sa zdá obnova miestnych pamätihodností. Pamätihodnosti obce sú prvky (drobnej) architektúry, ktoré majú lokálny význam. Zvyčajne nie sú pamiatkovo chránené, takže starostlivosť o ne - ich rekonštrukcia, údržba a opravy - nevyžaduje špecializované projekty, profesionálny dozor, ani pamiatkové schvaľovacie procesy, či náročné financovanie.

Práca na obnove týchto prvkov by umožnila priniesť do našich kultúrne bohatých regiónov opäť aktivity podporujúce lokálnu identitu, tradície a v neposlednom rade, aj pracovné miesta umožňujúce súčasne aj zvyšovanie pracovných zručností.

Pamiatkový úrad SR, v zastúpení p. Pavola Ižvolta, nám v tomto momente pomáha hľadať optimálne nastavenia takého pilotného projektu, vhodných partnerov v regióne a nevyhnutné financovanie.