Príprava projektov pre Akčný plán rozvoja okresu Lučenec

Zástupcovia mesta Fiľakovo 20. mája 2016 na stretnutí so Splnomocnencom vlády SR a členmi jeho tímu prezentovali projekty zamerané na zníženie nezamestnanosti a na skvalitnenie života v meste, ktoré budú súčasťou pripravovaného Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec. Nasledovali rokovania o projekte svojpomocnej výstavby bytov pre marginalizované rómske komunity a stretnutia s miestnymi podnikateľmi o možnostiach zvýšenia zamestnanosti. Hlavnou témou stretnutia s predstaviteľmi nábytkárskej spoločnosti EKOLTECH spol. s r.o. bola problematika osobného oddlženia, fluktuácie zamestnancov a súvisiacich administratívnych nákupov firmy. V popoludňajších hodinách sa Splnomocnenec zúčastnil zasadnutia Akčnej rady v Lučenci, na ktorom sa finalizoval akčný plán.