Problematika ochrany a využitia UNESCO pamiatok rezonuje aj v najmenej rozvinutých okresoch

Riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO (WHC) Mechtild Rössler sa počas svojej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky v dňoch 17. - 20.9.2017 stretla v Bratislave so  splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom, ktorý ju spolu s členmi expertného tímu a pracovníkmi Sekcie regionálneho rozvoja Úradu
vlády uistil, že UNESCO prírodné aj kultúrne dedičstvo, ktoré sa nachádza na území najmenej rozvinutých okresov, je aj bude zaradené medzi rozvojové projekty v Akčných plánoch jednotlivých NRO; týmto projektom bude venovaná náležitá pozornosť nielen v oblasti cestovného ruchu, ale aj samotnej obnovy, ochrany a správy pamiatok.

"Pre nás je absolútne kľúčové, aby lokálni aktéri participovali na tomto rozvoji a boli náležite hrdí na svoje dedičstvo",

zdôraznila Mechtild Rössler a vyzvala splnomocnenca vlády, aby jednotlivé koncepcie a stratégie - či už v cestovnom ruchu alebo v iných odvetviach lokálnej ekonomiky - vypracovával participatívne, spoločne s miestnymi aktérmi.

Počas stretnutia bola podstatná časť rozhovoru venovaná problematike ochrany Karpatských bukových pralesov, zapísaných na zoznam prírodného dedičstva UNESCO v roku 2007. Tieto pralesy sa nachádzajú v okrese Snina, ktorý by mal po novelizácii zákona pribudnúť do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

Deň po stretnutí so splnomocnencom, ktoré sa konalo 18. septembra, program Mechtild Rössler pokračoval v Banskej Bystrici a jej okolí. Správa CHKO Poľana zorganizovala na Masarykovom dvore pri Vígľaši diskusné stretnutie s lokálnymi aktérmi viacerých UNESCO lokalít Slovenska, na ktorom sa za expertný tím splnomocnenca zúčastnila Iveta Niňajová, expert na cestovný ruch. Aj tu odznela akútna potreba zapájania miestnych komunít do ochrany a trvaloudržateľného využívania svetového dedičstva.

Fotogaléria