Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti: nový nástroj tvorby pracovných miest

Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku.

Predmetom Schémy pomoci de minimis je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie alebo regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Úrad vlády SR.

Cieľom pomoci je zmierňovať nežiaduce rozdiely na úrovni regiónov s cieľom hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, a tiež zvyšovať ich konkurencieschopnosť za účelom ich trvalo udržateľného rozvoja.

Zároveň je cieľom podporovať tvorbu nových pracovných miest s dôrazom na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Dôležitým kritériom oprávnenosti projektov je vytvorenie a udržanie najmenej piatich nových pracovných miest, z ktorých najmenej tri musia byť vytvorené pre znevýhodnených uchádzačov.


Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti