Splnomocnenec v Košiciach diskutoval o životných podmienkach ľudí z MRK

Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov sa dňa 29. septembra zúčastnil panelovej diskusie na tému Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorá sa konala na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

V rámci prvého panela s podtitulom „Čo vieme a čo potrebujeme vedieť o ľuďoch z MRK?“ sa diskutovalo o aktuálnych možnostiach a potrebách konkrétnych údajov o ľuďoch z MRK, ktoré by mali pomôcť tvorcom politík pri nastavovaní nástrojov, zameraných na zvyšovanie kvality ich života. Anton Marcinčin v diskusii vyzdvihol význam avízovaného špecializovaného štatistického zisťovania EU-SILC v prostredí MRK pre podporu najmenej rozvinutých okresov, v ktorých v súčasnosti žije väčšina Rómov na Slovensku.

Splnomocnenec bol jedným z panelistov druhého diskusného bloku s názvom „Komplexné versus pilotné riešenia – Úloha štátu a mimovládneho sektora“, v rámci ktorého hovoril o podpore NRO a jej prienikoch s problematikou marginalizovaných rómskych komunít. 

Podľa splnomocnenca „chudobní Rómovia tvoria veľkú časť obyvateľov v najmenej rozvinutých okresoch. V ostatných rokoch vidíme dôležitý posun na úrovni samospráv – mnohí starostovia sa snažia pracovať s touto komunitou, dostať ju do zamestnania a tak pozdvihnúť miestnu ekonomiku. Zhodneme sa, že riešenie je hlavne v oblasti zamestnávania a celoživotného vzdelávania. Jedným z konkrétnych riešení sú aj obecné podniky a tréningové centrá, ktoré by mali riadiť miestni lídri a okolo ktorých by sa mala sústrediť podpora zo strany štátu. Samozrejme, zabúdať nesmieme ani na potrebné okamžité riešenia neúnosných situácií.“

Za kľúčové pre rozvoj regiónov splnomocnenec považuje budovanie občianskej spoločnosti, plánovanie, podporu expertízy a hľadanie aktívnych ľudí v regiónoch, ktorých riešenia vie vláda podporiť. „Chceme od ľudí, aby pomenovali problémy svojho regiónu a sami navrhli riešenia. Pýtame sa ich, čo k tomu potrebujú od vlády, VÚC či neziskového sektora. Nie je to ľahký postup, ale to, že funguje potvrdzuje nielen naša skúsenosť, ale aj skúsenosť štátov OECD.“

S podporou vlády môžu lokálne riešenia viacerých obcí priniesť pozitívne výsledky, ktoré odhalia slabé miesta v inštitúciách a legislatíve a hlavne ukážu, že sa veci dajú robiť aj inak. Môžu zaujať ďalších starostov a podnikateľov, ktorí sa rozhodnú úspešný postup replikovať. Podľa splnomocnenca vtedy môžeme hovoriť o príprave systémových riešení.


Podrobnejšie informácie o diskusii, jednotlivých panelistoch a ich príspevkoch nájdete v tlačovej správe Ekonomickej fakulty TU v Košiciach.