Stretnutie „Cestovný ruch a obnova kultúrneho dedičstva v okrese Bardejov“

Okres Bardejov, ako jeden z "nových" najmenej rozvinutých okresov, spolu s expertmi Splnomocnenca vlády pre podporu NRO intenzívne pracuje na príprave svojho Akčného plánu.

Zástupcovia OZ Different, OZ Bašta, Komunitnej nadácie Bardejov, OZ Náš Bardejov, OZ Vita in suburbium, Združenia na záchranu Zborovského hradu, či Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa venujú rozvíjaniu komunitných aktivít, občianskej spoločnosti ale aj kultúrno-vzdelávacím aktivitám, ktoré už teraz pozitívnym spôsobom prispievajú k rozvoju celého bardejovského okresu.

Vo štvrtok 10.8.2017 členky expertnej skupiny Splnomocnenca vlády pre podporu NRO Iveta Niňajová a Katarína Smatanová diskutovali so zástupcami týchto združení, ako aj so zástupcami mesta a súkromnými subjektmi o možnostiach rozvoja už existujúcich aktivít.

Prvým a do budúcna aj najdôležitejším krokom je pravidelná komunikácia všetkých zainteresovaných strán, ktoré sa v takomto rozsahu prvýkrát stretli práve pri príprave Akčného plánu.

Ďalším krokom by malo byť formulovanie rozvojových ambícií jednotlivých zástupcov, rozšírenie existujúcej platformy združujúcej subjekty v cestovnom ruchu (otvorenie a rozšírenie aktivít a subjektov miestnej Oblastnej organizácie cestovného ruchu), či formulovanie spoločnej vízie.

Nejde tu však len o pridanú hodnotu v oblasti cestovného ruchu, ktorú títo aktéri prinášajú. Rozvinutý a dobre fungujúci občiansky sektor so širokým diapazónom aktivít prispieva k zvyšovaniu atraktivity územia, a tak stabilizuje v regióne najmä mladých ľudí, ktorí sa nemusia za kultúrnym životom a osobným rozvojom sťahovať do iných miest.

Fotogaléria