Téma bývania v spolupráci s ÚSVRK

Téma bývania v spolupráci s ÚSVRK 

Útvar Splnomocnenca NRO úzko spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Z akčných plánov vyplýva, že ÚSVRK je garantom viacerých opatrení týkajúcich sa sociálneho bývania a pilotovania rôznych druhov svojpomocnej výstavby, práve v okresoch NRO.

Na stretnutí s expertmi a prizvanými odborníkmi z oblasti bývania sme spravili stručný odpočet doterajších aktivít a načrtli spoločný plán na najbližšie mesiace.

Kľúčovým riešením je systém prestupného bývania. Ide o vytvorenie systému s rôznymi stupňami kvality, veľkosti a druhov bývania, aby tak bolo rodinám umožnené vlastnou snahou si zlepšovať bytové podmienky. V praxi to môže vyzerať tak, že pri splnení rôznych kritérií (napr. školská dochádzka detí, splatené dlhy voči obci, zapojenie sa na dobrovoľných aktivitách), majú obyvatelia v rámci obce možnosť posunúť sa z nízko-štandardných bytov do bytov vyššieho štandardu, či dokonca si s asistenciou postaviť legálny vlastný rodinný dom.

Aktivity výstavby rôznych typov bývania sú kľúčové aj pre zvyšovanie zamestnanosti v našich okresoch, či už vytváraním priamych pracovných miest, slúžia však aj ako motivačný faktor k legálnemu zamestávaniu sa.