Tlačová konferencia Ministra životného prostredia a Splnomocnenca pre najmenej rozvinuté okresy na podporu vegetačných čističiek odpadových vôd

Asi tretina obyvateľov Slovenska žije v obciach s menej ako 2 000 obyvateľmi. Sú to obce, v ktorých výstavba kanalizácií a čistiarni odpadových vôd z pochopiteľných dôvodov nebola prioritou financovania z Európskych fondov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300.000 ľudí. Z nich len jedna pätina je napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd. Keďže ide o vidiecke osídlenie, náklady na budovanie kanalizácie sú vyššie. Na druhej strane, čistenie odpadových vôd je často prekážkou pre rozvoj miestnej ekonomiky, keďže zvyšuje náklady investorov. Vo výsledku tak chýbajúca vodárenská infraštruktúra znižuje pracovné príležitosti na vidieku a vyháňa obyvateľov za prácou do iných regiónov, alebo podporuje nezamestnanosť. To je aj dôvod prečo je táto infraštruktúra súčasťou akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy.

Naším príkladom riešenia môže byť Rakúsko, kde od roku 2000 zo všetkých čističiek odpadových vôd s kapacitou do 500 ekvivalentných obyvateľov (EO) je do 40% vegetačných ČOV.

Problémom „klasických“ ČOV sú totiž vysoké investičné a prevádzkové náklady, čo je potom spojené aj s výškou poplatkov za odvádzanie odpadovej vody (stočné). Ako alternatíva pre malé obce sa ponúkajú vegetačné ČOV (VČOV), ktorých prevádzkové náklady sú podstatne nižšie počas celej ich životnosti (pričom životnosť oboch druhov čističiek je porovnateľná). Prevádzka a údržba VČOV je jednoduchá a zvládnuteľná obcami. VČOV tak ponúka jednak zníženie investičných nákladov zapojením miestnej, aj nízko kvalifikovanej pracovnej sily, a jednak nižšie stočné, čo je predpokladom pre pripojenie nízkopríjmových skupín obyvateľstva do systému.

ČOV sú reálnym problémom, ktorý bol identifikovaný v akčných plánoch 8 z 12 okresov (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Svidník, Veľký Krtíš). Preto sme na popud ministra životného prostredia dali dohromady skupinu odborníkov z STU Bratislava, SPU Nitra a VÚT Brno na chémiu, hydrauliku, legislatívu a výstavbu, aby pripravili štúdiu uskutočniteľnosti štyroch pilotných zámerov VČOV pre obce v okrese Rimavská Sobota a po prvých rokovaniach na ministerstve chceme, aby fungovala riadiaca skupina aj z radov vládnych úradníkov a zástupcov vodárenských spoločností.

Štúdiu po odbornej oponentúre budeme prezentovať v júli 2017, projektovú dokumentáciu plánujeme podporiť regionálnym príspevkom tak, aby obce mohli pripraviť žiadosti na financovanie výstavby VČOV z environmentálneho fondu na jar 2018 a mohli začať s výstavbou v lete 2018.

Pilotné VČOV budú aj predmetom monitoringu a ďalšieho výskumu, čiže aj naďalej rátame s pokračovaním zapojenia akademickej obce.