V Nitre sa bude diskutovať o vplyve legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) v úzkej spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) organizuje 10. novembra 2017 v priestoroch SPU seminár na tému Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka.

Európska únia a jej členské štáty v súčasnosti intenzívne pracujú na príprave Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. SPP má zásadný vplyv nielen na poľnohospodársku prvovýrobu, potravinársky priemysel a lesné hospodárstvo, ale aj na celý slovenský vidiek, hlavne v najmenej rozvinutých okresoch, kde má tradične poľnohospodársky charakter. Podľa dostupných informácií bude nová SPP obsahovať celý rad inovatívnych prvkov. Bude klásť dôraz na prístup zdola nahor, kde EÚ zadefinuje svoje ciele, ale implementácia špecifických politík ako aj ich kontrola bude na členských štátoch, ktoré použijú postupy vhodné pre lokálne podmienky. Tento prístup sa už aplikuje v opatrení Programu rozvoja vidieka LEADER, ale je aj základom akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov Slovenska.  Nová SPP sa bude orientovať aj na podporu produktivity prostredníctvom aplikácie vedy, diseminácie vedomostí a spolupráce aktérov rozvoja na lokálnej úrovni. Pri príprave novej SPP sa preto budú môcť využiť skúsenosti z NRO, kde je spolupráca lokálnych lídrov pri rozvoji okresov kľúčovým prvkom.

Slovenské poľnohospodárstvo má potenciál viac prispievať k rozvoju vidieka. Je však potrebné upraviť mnohé politiky a legislatívne opatrenia, ktoré brzdia poľnohospodársku produkciu, a tým aj tento potenciál. Ide hlavne o verejné obstarávanie, potravinovú legislatívu, opatrenia brzdiace trh s pôdou a podstatný únik priamych platieb mimo odvetvia a smerom k neaktívnym poľnohospodárom.

Seminár poskytne priestor špičkovým odborníkom z praxe aj z akademickej sféry prediskutovať existujúce problémy s legislatívou ako aj s aplikáciou poľnohospodárskych politík na Slovensku a navrhnúť riešenia, ktoré pomôžu zvýšiť slovenskú poľnohospodársku produkciu, zamestnanosť na vidieku, a tým vytvoriť lepšie podmienky pre život v regiónoch.


Podrobný program seminára nájdete na stránke www.nro.vlada.gov.sk