Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Postup pri predkladaní žiadostí upravuje Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja a Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Žiadosť o poskytnutie dotácie možno predkladať do 30. septembra 2017.


Výzva, jej prílohy a formuláre potrebné k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie sú zverejnené v časti Regionálny rozvoj.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja