Výzvy na podporu projektov pre Smart City

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal prvé výzvy zamerané na podporu experimentálneho vývoja pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. Prvé dve výzvy, určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, sú zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta.

Berúc do úvahy jednu z priorít vlády SR, ktorou je odstraňovanie regionálnych rozdielov, materiál ponúka aj možnosti/nástroje podpory tejto priority. Pri bodovom hodnotení budú subjekty z najmenej rozvinutých okresov zvýhodnené.


Kompletné znenie vyhlásených výziev nájdete na stránkach Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.