Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v znení dodatku č. 2

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (od 1.6.2018)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc

Žiadosť o kontrolu verejného obstarávania

Pracovný výkaz

Príručka pre používateľov k definícii MSP

Správa o realizácii projektu - vyúčtovanie

Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku

Kontrolný zoznam k žiadosti o RP pre Centrá podpory regionálneho rozvoja

Avízo o platbe
Avízo o platbe - nová zmluva

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Čestné vyhlásenie žiadateľa - spolufinancovanie