Expertná skupina


Skupinu expertov tvoria odborníci s dlhoročnou praxou, autoritou a výnimočnými praktickými výsledkami v doterajšej činnosti. Skupina expertov organizuje, motivuje a usmerňuje prácu okresnej akčnej skupiny. Prostredníctvom hľadania vecných riešení priamo v reálnom teréne pripravuje návrhy na zníženie miery nezamestnanosti. Analyzuje jednotlivé oblasti sociálneho a hospodárskeho vývoja regiónu a vytvára potrebný priestor pre zapojenie odborníkov zo strany jednotlivých rezortov do hľadania vhodných riešení. Zabezpečuje transfer skúseností, námetov a poznatkov s cieľom podporiť tvorbu efektívneho akčného plánu.
Koordinuje komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy a ich spoluprácu s okresnou akčnou skupinou pri tvorbe dokumentu, jeho prerokovávaní a príprave na schválenie vo vláde Slovenskej republiky.

Výber expertov odráža potreby konkrétneho okresu:

 • Pri koordinovaní
 • Pri plánovaní
 • V projektovej príprave
 • V príprave podnikateľskej činnosti
 • Vrátane činností v pôdohospodárstve
 • V energetike
 • S využitím subjektov sociálnej ekonomiky
 • Vo vzdelávaní
 • Od celodenných aktivít
 • Po získavanie profesijných certifikátov pre nezamestnaných bez ukončeného základného alebo stredného vzdelania
 • Pri integrácii sociálne odkázaných občanov bez pracovných skúseností
 • Pri riadení, monitorovaní a kontrole