prof. Ing. Ján Pokrivčák PhD.

Je profesorom poľnohospodárskej ekonómie na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedúcim Katedry hospodárskej politiky na FEM SPU. Vyučuje poľnohospodársku politiku a medzinárodnú ekonómiu. V minulosti bol prodekanom pre vedu a výskum.

Vyštudoval operačný výskum na FEM SPU a poľnohospodársku ekonómiu a kvantitatívne metódy na Cornellovej univerzite v USA. Vo svojom výskume sa venuje Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, medzinárodnej ekonomike a verejnej voľbe. Publikoval v mnohých renomovaných svetových vedeckých časopisoch ako napríklad European Review of Agricultural Economics, Journal of Agricultural Economics alebo Energy Economics.

Participoval na mnohých medzinárodných vedeckých a vzdelávacích projektoch financovaných EÚ. Bol konzultantom Svetovej banky a FAO. Prednáša na viacerých univerzitách doma aj v zahraničí. Realizoval projekty pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj pre Európsku komisiu. Je členom viacerých vedeckých rád fakúlt a univerzít ako aj redakčných rád vedeckých časopisov.


Kontakt: jpokrivcak@yahoo.com

Príspevky od experta