Juraj Zamkovský

V roku 1993 založil Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA), kde sa špecializuje na regionálny rozvoj. Viedol programy na podporu kapacít občianskych organizácií, pomoc spoločenstvám ohrozeným komerčnými záujmami a vzdelávanie v oblasti udržateľnej ekonomiky.

Získal štipendium Ashoka pre sociálnych inovátorov (1995–1998), bol členom správnych rád a poradcom viacerých domácich a zahraničných inštitúcií. Vďaka realizácii úspešného programu rozvoja talentovaných detí z rómskej osady Lešť bol poverený facilitáciou prípravy prvej krajskej stratégie sociálnej a ekonomickej inklúzie Rómov (2005-2007). V rokoch 1999 – 2005 pracoval s CEE Bankwatch Network pri identifikácii systémových defektov v správe fondov EÚ ako dôležitej bariéry pre zdravý rozvoj regiónov. Od vypuknutia škandálu so zneužívaním predvstupovej pomoci (2001) koordinoval antikorupčný tím, bol členom monitorovacích výborov pri MVRR SR (2002 – 2007) a pripravil návrh opatrení na zamedzenie korupcie pri administrácii fondov EÚ, ktoré schválila vláda SR (2004).

Od roku 2005 sa zaoberá prípravou podmienok pre rast energetickej autonómie regiónu Poľana. Koordinoval prípravu pilotného projektu uzavretého cyklu výroby a spotreby energie z odpadovej biomasy zameraného na verejné objekty v 8 obciach. Je spoluautorom regionálnych energetických koncepcií a viacerých metodických, didaktických a informačných dokumentov zameraných na energetickú autonómiu samospráv.


Kontakt: zamkovsky@priateliazeme.sk

Príspevky od experta