Ing. arch. Katarína Smatanová

Pôsobí na Ústave urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Študovala architektúru na FA STU a Politecnico di Milano, plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University, kde pokračuje ako hosťujúci výskumník v rámci think-tanku Global Urban Reserach Unit so zameraním na urbánne problémy.

Od roku 2012 zastrešuje viaceré projekty bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny na Slovensku, v spolupráci s neziskovými organizáciami Pre Lepší život a ETP Slovensko spoluvytvárala projekt svojpomocnej a samofinancovanej výstavby rodinných domov pre rodiny z marginalizovaných rómskych komunít Budujeme nádej, v roku 2014 ocenený Európskou úniou Golden Prize for Civic Society.


Kontakt: katarina.smatanova@stuba.sk

Príspevky od experta

Žilina
11.10.2017
Strata bývania ohrozuje nielen obyvateľov najmenej rozvinutých okresov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ale aj starších ľudí, samoživiteľov, či mladých ľudí vo väčších mestách na celom Slovensku. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity preto k tejto  doposiaľ často opomínanej téme usporiadal 11. októbra 2017 v Žiline seminár o prevencii straty bývania s cieľom hľadať možnosti takýchto preventívnych opatrení. Workshopu sa zúčastnila...
3.10.2017
Paralelne s prebiehajúcimi stretnutiami splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov na juhu Slovenska členovia expertnej skupiny Katarína Smatanová a Juraj Zamkovský iniciovali verejné stretnutie s obyvateľmi obcí v okrese Rimavská Sobota, v ktorých je plánovaný pilotný projekt štyroch koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené miestnymi obecnými podnikmi. Počas stretnutia v obci Rakytník, v utorok 3. októbra, Juraj Zamkovský...
Bardejov
11.8.2017
Okres Bardejov, ako jeden z "nových" najmenej rozvinutých okresov, spolu s expertmi Splnomocnenca vlády pre podporu NRO intenzívne pracuje na príprave svojho Akčného plánu. Zástupcovia OZ Different, OZ Bašta, Komunitnej nadácie Bardejov, OZ Náš Bardejov, OZ Vita in suburbium, Združenia na záchranu Zborovského hradu, či Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa venujú rozvíjaniu komunitných aktivít, občianskej spoločnosti ale aj kultúrno-vzdelávacím...
6.6.2017
Spolupráca s LEAF Našimi aktivitami sa snažíme aj podporvať návrat Slovákov zo zahraničia do svojich regiónov. Podarilo sa nám zahájiť oficiálnu spoluprácu s  s organizáciou LEAF, ktorá nám pomôže motivovať mladých ľudí vracať sa späť domov a získavať do tímu ďalších šikovných ľudí.
1.6.2017
Komplexné rozvojové plány pre Radnovce a Krivany od študentov FA STU Bratislava Riešenia komplexného prístupu k rozvoju malých obcí s vysokým podielom nezamestnanosti sa nsažíme hľadať aj na akademickej pôde. Študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave vypracovali v úzkej spolupráce so starostami pre obce Radnovce (okres Rimavská Sobota) a Krivany (okres Sabinov) projekty regionálneho a obecného rozvoja. V mnohom pomáhajú obciam aj v územnom plánovaní ich...
30.5.2017
Obec Martinová, okres Rimavská Sobota, sa pôvodne do indikatívneho zoznamu projektov Akčného plánu nedostala, avšak aktivity v susedných obciach povzdbudili aj starostu Eugena Radiča. Pán starosta požiadal o pomoc pri spracovávaní biznis plánu pre obecný podnik, ktorý by chcel založiť, a tak priniesť do svojej obce nové možnosti zamestnania. V súčasnosti má obec okolo 400 obyvateľov a nezamestnanosť takmer 100%. V takýchto podmienkach je každá aktivita vítaná....
26.5.2017
Ihľany, obecné zastupiteľstvo  V rámci aktivity 12.1 Akčného plánu Kežmarok sa v obci Ihľany a Krížová Ves realizujú aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske rodiny. So Zuzanou Kumanovou sme sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ihľany, na ktorom bolo poslancom predstavené aktivity v rámci opatrenia. Následne obecné zastupiteľstvo schválilo nielen tieto aktivity, ale aj záujem o odpredaj pozemkov pre stavebníkov na svojpomocnú...
11.5.2017
Príprava pilotného projektu zapojenia kultúrneho dedičstva - spolupráca Pamiatkový úrad SR Oblasť pamiatkovej obnovy ponúka viaceré možnosti využitia pracovnej sily dlhodobo nezamestnaných. Po pozitívnych skúsenostiach s projektom Obnovy hradov prostredníctvom nezamestnaných, ktorá však do veľkej miery vyžaduje aj profesionálne a vysokošpecializované pracovné zručnosti a veľmi opatrný prístup, hľadáme spôsoby, ako uplatniť stále veľký potenciál aj...
5.5.2017
Téma bývania v spolupráci s ÚSVRK  Útvar Splnomocnenca NRO úzko spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Z akčných plánov vyplýva, že ÚSVRK je garantom viacerých opatrení týkajúcich sa sociálneho bývania a pilotovania rôznych druhov svojpomocnej výstavby, práve v okresoch NRO. Na stretnutí s expertmi a prizvanými odborníkmi z oblasti bývania sme spravili stručný odpočet doterajších aktivít a načrtli spoločný plán na najbližšie...