Mgr. Michal Lukša

Po ukončení štúdia na stavebnej priemyslovke pracoval a podnikal v stavebníctve. Vysokoškolské štúdium absolvoval v odbore Ekonómia a manažment podniku. Doplnkové štúdium MBA v obore Ekonomika a financie absolvoval v Prahe. Po viac ako desaťročí pracovných aktivít v na úseku ústrednej a územnej štátnej správy sa jeho expertné zameranie sústreďuje na výkon poradenskej a koordinačnej činnosti. Najmenej rozvinuté okresy môžu využívať jeho rady pri príprave a realizácií akčných plánov na úrovni prípravy vládnych politík a dotačných schém, metodického usmerňovania a koordinačnej činnosti pre rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.


Príspevky od experta