Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Bardejov

77 742
Počet obyvateľov
12,23%
Miera nezamest.
n/a
Schválený akčný plán
n/a
Pracovné miesta
n/a
Odhadovaný rozpočet

Okres Bardejov bol zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s platnosťou od 30. septembra 2017.

Príprava okresu na zaradenie do programu podpory NRO sa začala už v júli 2017, kedy sa splnomocnenec vlády stretol so zástupcami okresu s cieľom predstaviť im program podpory, oboznámiť ich s tvorbou akčného plánu a skoordinovať aktivity jednotlivých subjektov v okrese najmä v súvislosti s definovaním priorít regiónu.

Akčný plán rozvoja okresu Bardejov bude predložený vláde SR do 9 mesiacov odo dňa zápisu okresu na zoznam NRO, teda do konca júna 2018.

V súlade s akčným plánom bude môcť okres využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať v prvom rade k tvorbe pracovných miest.


Zápisnica z 1. rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Bardejov

Aktuality z okresu Bardejov