Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Gelnica

31 627
Počet obyvateľov
13,12%
Miera nezamest.
5.4.2018
Schválený akčný plán
931
Pracovné miesta
55 749 100 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Gelnica sa stal v poradí trinástym okresom, ktorý pribudol do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov, pre ktoré platí zvýhodnený režim s cieľom znižovania rozdielov medzi jednotlivými okresmi Slovenska. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ho zaradilo do zoznamu najmenej rozvinutých okresov s platnosťou od 30.6.2017.

Prvé stretnutie pracovnej skupiny za účelom tvorby Akčného plánu pre okres Gelnica sa konalo 11. júla 2017. Akčný plán má byť predložený vláde do konca marca 2018, pre okres Gelnica však už začali platiť mnohé nástroje pre najmenej rozvinuté okresy, ako napr. investičné stimuly a zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych investičných fondov.

Zvýhodnenia, ktoré pre okres Gelnica vyplývajú z jeho zaradenia medzi NRO, sa v rámci opatrení smerujúcich k zníženiu miery nezamestnanosti  budú popri podpore tvorby pracovných miest sústrediť aj na úzko súvisiacu podporu vzdelávania, podnikania, pôdohospodárstva a cestovného ruchu.


Fotogaléria

Aktuality z okresu Gelnica

Veľký Krtíš
Bardejov
Poltár
Svidník
Rimavská Sobota
Sobrance
Kežmarok
Revúca
Vranov nad Topľou
Lučenec
Sabinov
Rožňava
Medzilaborce
Gelnica
Trebišov
16.8.2018
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Gelnica
5.4.2018
Hlavným bodom rokovania vlády SR v Prakovciach bolo posúdenie a schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený dňa 20. júna 2017. Akčný plán bol vypracovaný v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť a pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu Gelnica, najmä zástupcami miest a obcí okresu Gelnica, zástupcami štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi vrátane...
Gelnica
Prakovce
7.11.2017
Dňa 3. novembra 2017 sa na Obecnom úrade v Prakovciach uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave akčného plánu pre okres Gelnica (AP) za účasti expertov z tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO, členov akčnej rady okresu, zástupcov VÚC a predstaviteľov podnikateľského sektora. Kľúčovou témou stretnutia bolo zhodnotenie príprav AP a jeho prvej pracovnej verzie. V závere stretnutia boli určené hlavné priority pre rok 2018 a stanovili sa ďalšie kroky potrebné pre...
Gelnica
15.9.2017
Okres Gelnica sa výškou evidovanej nezamestnanosti z júna 2017 automaticky stal najmenej rozvinutým okresom, ktorý má 9 mesiacov na to, aby pripravil akčný plán so všetkými jeho opatreniami. 7. septembra 2017 sa na stretnutí pre oblasť zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít s expertkami Katarínou Smatanovou a Zuzanou Kumanovou v Gelnici riešili predovšetkým najpálčivejšie problémy obcí okresu: problém bývania, nejasnej zodpovednosti za riešenie...
Gelnica
19.7.2017
Máme za sebou prvé stretnutie pracovnej skupiny na tvorbu Akčného plánu pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica. Spolu s expertmi na túto oblasť sme navštívili aj obec Kechnec. Spolupráca na tvorbe akčného plánu sa teda začína dnešným dňom. Tešíme sa na podobné stretnutie v mestách Bardejov, Snina a Medzilaborce, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Ďakujeme VÚC Košice za pomoc pri organizácií a všetkým ktorí sa zúčastnili!