Pomoc najmenej rozvinutým okresom

Po dlhých desaťročiach diskusií o nevyhnutnosti odstraňovania regionálnych rozdielov vláda Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať uvedené rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. Práve zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a prirodzene aj peňažných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Predpokladá podporu lokálnej iniciatívy, motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese, kombinované s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni.

V rámci podpory sú definované podmienky pre okresy, na ktoré sa vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu. Či už ide o uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, keď minimálna výška investície sa znížila z 1,5 milióna eur na 200 tisíc eur, zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest, atď. To znamená, maximálna koncentrácia podpory hospodárskych aktivít tak, aby boli veľmi zaujímavé pre investorov. Konkrétne, automatické zvýhodnenia najmenej rozvinutých okresov.
Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa  poskytuje aj na základe akčných plánov, schvaľovaných vládou Slovenskej republiky.

Akčný plán je pre každý z vytypovaných najmenej rozvinutých okresov špecifický, keďže každý z týchto okresov má svoje vlastné špecifické príčiny hospodárskeho zaostávania, z ktorých každé vyžaduje iné konkrétne riešenie.

Všetky uvedené nástroje slúžia jedinému cieľu – dať ľuďom v zaostávajúcich okresoch prácu, aby mohli zabezpečiť kvalitnejší život svojich rodín, nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia a mali sa kam vrátiť.

Ako prvý bol vládou schválený Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok 10. februára 2016. Stal sa záväzným rozvojovým plánom na päť rokov a je bázou pre intenzívnu spoluprácu vlády, samosprávneho kraja, okresu, miest a obcí. Jeho cieľom je znížiť nezamestnanosť a do roku 2020 podporiť vytvorenie približne 2 000 pracovných miest. Plán predpokladá celkový rozpočet minimálne 52 miliónov eur, z čoho 8 miliónov je zo súkromných zdrojov a 44 miliónov z verejných financií.

Ucelený program do jesene tohto roku umožní obdobnú pomoc pre všetky ostatné najmenej rozvinuté okresy - Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Za účelom výmeny skúseností a urýchlenia prác na rozvojových projektoch, predseda vlády Slovenskej republiky zvolal na 20. februára 2016 do Banskej Bystrice celoštátnu poradu k problematike podpory najmenej rozvinutých okresov.

V spontánnej diskusii na celoštátnej porade vznikla požiadavka na zriadenie webovej stránky k problematike podpory najmenej rozvinutých okresov.
18304