Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu

Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu je odborným poradným orgánom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky. Tvoria ju zástupcovia ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a subjektov územnej spolupráce (regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, obec a vyšší územný celok) z najmenej rozvinutého okresu.

Členov rady a predsedu rady pre jednotlivý najmenej rozvinutý okres vymenúva a odvoláva vedúci Úradu vlády SR na návrh príslušného ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy a subjektu územnej spolupráce. Počet členov rady nominovaných orgánmi štátnej správy a nominovaných subjektmi územnej spolupráce musí byť rovnaký.


Medzi hlavné úlohy rady v procese prípravy a tvorby návrhu akčného plánu patria nasledovné činnosti: